0400 772350 info@annemaunula.fi

Oikeudenkäynnit

 

 

 

Rikosasia syytetyn asemassa

Rikoksesta epäillyn oikeusturvan kannalta on tärkeää, että hänellä on prosessin alusta lähtien asiamies, joka varmistaa syytetyn oikeuksien toteutumisen esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin aikana. Asiamies voi olla läsnä poliisikuulusteluissa ja huolehtia, että esitutkinnassa ja myöhemmin oikeudenkäynnissä huomioidaan asianmukaisesti myös syytetyn näkökulmasta asian ratkaisuun vaikuttavat merkitykselliset seikat sekä syytteen että asianomistajan vaatimusten osalta.
Rikoksesta epäillyllä on mahdollista saada vakavissa rikoksissa puolustajanmääräys, mikä tarkoittaa, että syytetyn oikeudenkäyntikustannukset maksaa ensisijassa valtio. Puolustajan määrääminen ei riipu rikoksesta epäillyn varallisuudesta tai tuloista.  Syytetyllä on myös mahdollisuus saada edellytysten täyttyessä valtion oikeusapua, jolloin syytetyn omat oikeudenkäyntikulut maksetaan joko kokonaan tai osittain valtion varoista.

Rikosasia asianomistajan asemassa

Rikosasioissa syyttäjän tehtävänä on hoitaa syytettä rikoksesta epäiltyä vastaan. Syyttäjä ei kuitenkaan useimmiten aja uhrin eli asianomistajan rikokseen liittyviä kulu- ja vahingonkorvausvaatimuksia. Rikoksentekijää ei oikeuden toimesta myöskään automaattisesti velvoiteta korvaamaan uhrille aiheutuneita vahinkoja, vaan uhrin on osattava vaatia korvauksia ja esitettävä tarvittavat perusteet vaatimuksiensa tueksi. Tästä syystä myös uhrilla on hyvä olla rikosasioissa oma asiamies, joka huolehtii nimenomaan uhrin oikeuksista ja vaatimuksista koko prosessin ajan, niin esitutkinnan, syyteharkinnan kuin varsinaisen oikeudenkäynninkin aikana.
Asianomistajalla on mahdollisuus saada korvausta esimerkiksi rikoksella aiheutetuista sairaalakuluista, vahingoittuneista tai kateisiin jääneistä tavaroista ja muusta omaisuusvahingosta, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä, pysyvästä haitasta ja henkisestä kärsimyksestä. Rikoksentekijä on ensi sijassa velvollinen korvaamaan uhrille aiheutuneen vahingon sekä uhrin oikeudenkäyntikulut. Asianomistaja voi myös saada oikeudenkäyntikuluihinsa edellytysten täyttyessä valtiolta oikeusapua tai vakuutuksen oikeusturvaedun. Saatuaan lainvoimaisen tuomion uhri voi periä määrättyjä vahingonkorvauksia ulosottoteitse, jos rikoksentekijä ei suorita niitä vapaaehtoisesti. Tietyissä tapauksissa asianomistaja voi saada korvauksia Valtiokonttorilta.

Riita-asiat

Riita-asioilla tarkoitetaan yleensä erilaisiin sopimuksiin tai syntyneen vahingon korvaamiseen liittyviä riitaisuuksia. Tavanomaiset riita-asiat koskevat esimerkiksi asunto- ja kiinteistökauppoihin, huoneenvuokra-asioihin, irtaimen kauppoihin, saataviin, työsopimuksiin sekä ositukseen ja perinnönjakoon liittyviä erimielisyyksiä.
Riita-asioiden hyvä hoitaminen vaatii asiantuntemusta, minkä vuoksi lakimiehen puoleen on syytä kääntyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ammattilaisen kanssa on aina parempi pohtia asian menestymisen mahdollisuudet ja kartoittaa käytettävissä olevat vaihtoehdot. Asiassa voidaan esimerkiksi pyrkiä sovintoratkaisuun ilman oikeudenkäyntiä. Toimeksiannon alussa selvitetään  myös asiakkaan mahdollinen kuluriski ja oikeudenkäynnin kustannukset, muun ohella oikeus saada korvausta vakuutusyhtiöltä oikeudenkäyntikulujen osalta tai valtiolta maksutonta oikeusapua.

Hallinto-oikeusasiat

Hallinto-oikeudessa käsiteltäviä asioita ovat mm. lasten huostaanottoasiat, ulkomaalaisasiat, kaavoitusasiat, verovalitukset ym. viranomaisten päätöksistä johtuvat muutoksenhakuasiat.
Hallinto-oikeudessa käsiteltävät asiat ratkaistaan pääosin kirjallisessa menettelyssä. Valituksenalaisen päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi on valituskirjelmässä tuotava esiin kaikki asiaan vaikuttavat seikat, joten asiassa kannattaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen.

Tarvitsetko lainopillista apua?
Ota yhteyttä.

RAISION LAKITOIMISTO

Raisiontori 5, II krs
21200 Raisio

0400 772350

info@annemaunula.fi